Strömstads Museum ligger vid Strömsvattnet, mitt i staden. Det är inrymt i en vacker byggnad, uppförd på 1880-talet som kvarnmagasin. Under 1900-talet har den inhyst stadens elverk och sedan 1981 museet.

Stadsmuseet drivs med kommunalt verksamhetsst�d av Str�mstads Museif�rening, startad 1869 och d�rmed Bohusl�ns �ldsta hembygdsf�rening.

F�reningen v�rnar om Str�mstadsbygdens historia och kulturmilj�er.
Vi har ocks� ett n�ra samarbete med Ekomuseum Gr�nsland, Bohusl�ns Museum, lokala f�reningar och f�retag, studief�rbund och turistbyr�er.